Năng lực

Cung cấp nhiều loại chè phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Công suất chế biến hàng năm từ 3.000 tấn - 3.500 tấn chè thành phẩm các loại. Các loại chè nguyên liệu gồm: Chè đen OTD (OP, OPA, P, BOP, PS, BPS, TH, F, DUST, SC) và Chè đen CTC (PD, PF, BP, BOP, SC)