Quy trình

Việc đồng bộ các quy trình trong hoạt động kinh doanh, quản lý, kho bãi… giúp cho công tác bán hàng, phục vụ khách hàng đạt yêu cầu tốt nhất, giảm những rủi ro, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.